Zorgen voor morgen begint vandaag: teken mee

Teken mee voor de toekomst

wedstrijd zorgen voor morgen

 

Teken voor de toekomst

In Brugge willen we minder broeikasgassen uitstoten en daar zullen we samen werk van maken. Zo zorgen we voor morgen. We tekenen voor een duurzame toekomst om Brugge aantrekkelijk, mooi en gezond te houden. Ook jij kan mee zorgen voor morgen. Minder broeikasgassen betekent meer ademruimte en meer toekomst voor jezelf, je buurt, je kinderen, je kleinkinderen. Teken voor de toekomst!

Je bent niet alleen, heel veel Bruggelingen zorgen nu al mee voor Brugge van morgen en dat worden er elke dag meer.

Hoe kan ik mee zorgen ?

 1. Ga naar www.brugge.be/zorgenvoormorgen en teken mee voor een toekomst met minder broeikasgassen in Brugge.

 2. Kies vandaag nog je eerste stappen: elke stap telt, klein en groot, vandaag en morgen!

 

Wedstrijd Zorgen voor morgen

Zorgen voor morgen begint vandaag en dat doe je in Brugge duidelijk niet alleen.  
Brugge wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met veertig procent reduceren als tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. Om dit doel te bereiken, zijn heel veel acties noodzakelijk.
Stad Brugge wil haar verenigingen, scholen en bedrijven oproepen en stimuleren om hieraan mee te werken. Deze wedstrijd is bedoeld om Brugse projecten in het kader van klimaatmitigatie (reductie van CO2-uitstoot) en duurzame voeding financieel te ondersteunen.

Aarzel dus niet om met jouw organisatie, school, vereniging of bedrijf een goed voorstel digitaal in te dienen voor 18 november 2020!

Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier.
De voorwaarden om een project in te dienen, vindt u terug in het reglement hieronder.
 De winnaars kunnen een geldprijs van min 500, max €5000 bekomen. Het totale beschikbare budget bedraagt 30.000 euro, waarvan 10.000€ voorbehouden worden voor voorstellen die invulling geven aan de Brugse voedselstrategie ‘Bruggesmaakt’. Indien het budget voor het onderdeel Brugse voedselstrategie niet volledig benut wordt, wordt het toegevoegd aan het budget klimaatmitigatieprojecten.

Zorgen voor morgen begint vandaag !

 

Heb je nog vragen alvorens je je voorstel op 18 november indient? Dan kun je hiervoor terecht op ons vragenuurtje:

 • Woensdag 4 november om 19u30 via Zoom
 • Schrijf je in via deze link

  Dit is een online activiteit, via het platform Zoom. Je hebt een pc of tablet met camera en micro en een goeie internetverbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig om te kunnen deelnemen. Na je inschrijving ontvang je de dag van de activiteit een mail met alle praktische gegevens om deel te kunnen nemen aan deze sessie.

 

Reglement KLIMAATwedstrijd ZORGEN VOOR MORGEN

Artikel 1- wie kan deelnemen

(Brugse) vzw’s, feitelijke verenigingen, bedrijven kunnen deelnemen met projecten die innoveren of sensibiliseren rond klimaatmitigatie in de campagne Zorgen voor Morgen.

Volgende projecten kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd:

 • partijpolitieke of partijgebonden activiteiten;
 • activiteiten gericht op winstbejag, met uitzondering van innovatieve projecten in opstartfase.
 • indruist tegen wettelijke of gemeentelijke bepalingen;

 

Artikel 2

De ingediende projecten moeten kaderen in het CO2-reductie-initiatief “Zorgen voor Morgen” van de stad (meer info op https://klimaat.brugge.be/ en https://zorgenvoormorgen.brugge.be/) en plaatsvinden op Brugs grondgebied.
Deze projecten moeten kaderen in een van de volgende thema’s:

A)   Klimaatmitigatieprojecten:

 • Algemene klimaatsensibilisatie van burgers of andere doelpublieken
 • Energiebesparing
 • Transitie naar fossielvrij verwarmen
 • Stimuleren/faciliteren van hernieuwbare energie (weliswaar niet investeringskost voor PV-panelen of zonneboiler)
 • Andere

B)   Duurzame voeding (conform Brugse voedselstrategie, meer info op https://bruggesmaakt.brugge.be/

 • voedselverspilling tegengaan
 • meer plantaardig eten
 • lokale voeding

 Projecten in Brugge die gepland zijn voor uitvoering in 2020/2021  komen in aanmerking.

Artikel 3

Een project mag niet in strijd zijn met bestaande regelgeving

Het project moet draagvlak hebben in de directe omgeving, controversiële projecten worden niet toegelaten.

Het bekomen van een wedstrijdprijs ontslaat de winnaar niet van de plicht van het bekomen van de eventuele benodigde vergunningen en toestemmingen nodig voor de uitvoering van het project.

Artikel 4

Hoe inschrijven?

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient het inschrijvingsformulier gebruikt te worden.

 • Indienen Voor 18 november 2020
 • Liefst digitaal: zorgenvoormorgen@brugge.be  of via post: Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
 • Info: 050 47 53 80

 

Artikel 5

De evaluatie (op 100 punten) van de ingediende projecten gebeurt aan de hand van onderstaande categorieën waarop punten gegeven worden per project voor projecten onder

rubriek A) klimaatmitigatie:

1)   Kwaliteit van het voorstel, link met ‘zorgen voor morgen’, uitvoerbaarheid en duidelijkheid van de output (30%)

2)   Te realiseren CO2-reductie (30%)

3)   Besteding van het budget (20%)

 1. Werkuren kunnen enkel mits goede motivatie (indien niet leidt dit tot lage score) – voorkeur voor kosten voor werken & materiaal, dus gelinkt met realisatie CO2-reductie
 2. geen budget voor investeringen in PV-panelen noch zonneboiler
 3. geen budget voor zaken die reeds gesubsidieerd worden (geen dubbelfinanciering), waarvoor de stad of een andere overheid reeds een premie toekent of voor projecten die op zichzelf al financieel rendabel zijn

4)   Innovatiegehalte (10%)

5)   Realisatie van co-benefits (10%) – realiseert het project ook andere voordelen op (sociaal, milieu, …)?

 Projecten met een score van minder dan 60% worden per definitie niet weerhouden.

 

Voor rubriek B) duurzame voedselstrategie Bruggesmaakt (op 100%):

1)   Kwaliteit van het voorstel, link met ‘Brugse voedselstrategie’ en klimaatdoelstellingen, uitvoerbaarheid en duidelijkheid van de output (50%)

2)   Besteding van het budget (20%)

 1. Werkuren kunnen enkel mits goede motivatie (indien niet leidt dit tot lage score)– voorkeur voor kosten voor werken & materiaal
 2. geen budget voor zaken die reeds gesubsidieerd worden (geen dubbelfinanciering), waarvoor de stad of een andere overheid reeds een premie toekent of voor projecten die op zichzelf al financieel rendabel zijn

3)   Innovatiegehalte (20%)

4)   Realisatie van co-benefits (10%) – realiseert het project ook andere voordelen op (sociaal, milieu, …)?

Projecten met een score van minder dan 60% worden per definitie niet weerhouden.

 

De inschrijving omvat minstens volgende gegevens:

*Gekozen thema, locatie

*Start- en einddatum, timing

*Geef concreet aan waaruit het project precies bestaat en welke acties u wilt ondernemen

*Doelgroep, beoogde resultaat

*Gebruik van mediakanalen

*Opgave van ervaring, samenwerking met partners

*Budgettering
- enkel nog kosten gemaakt na goedkeuring komen in aanmerking: raming kostprijs aankopen/werken, planning uitvoering. Er wordt de voorkeur gegeven aan uitgaven gelinkt aan werken en materiaal, werkuren kunnen enkel toegestaan worden mits noodzakelijk voor uitvoering van het project (indien niet leidt dit tot lage score in de categorie ‘besteding van het budget’.  

Artikel 6

De winnaars kunnen een geldprijs, afhankelijk van de kostprijs van het project, met een min. Van 500€ en max €5000 bekomen. Gemaakte kosten worden bewezen via verslag aan dienst klimaat, milieu en dierenwelzijn met facturen, binnen de 6 maand na realisatie van het project (evaluatieformulier).

De prijswinnaars vermelden in hun communicatie dat het project een van de winnende projecten is in kader van klimaatwedstrijd Zorgen voor Morgen en desgevallend de Brugse voedselstrategie. Op alle publicaties, promotiematerialen en uitnodigingen wordt het logo van de stad Brugge en logo zorgen voor morgen afgebeeld

Als het project niet doorgaat, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of niet uit te reiken.

Artikel 7

Door in te schrijven aanvaardt u de voorwaarden én de beslissing van de jury die voor geen enkele betwisting vatbaar is.

Beslissing wordt genomen door een technische jury. De projecten worden toegekend startend bij het project met de hoogste score tot uitputting wedstrijdbudget. Indien het laatste project dan nog in aanmerking komt voor wedstrijdbudget slechts gedeeltelijk kan beloond worden, zal nagegaan worden of het project ook kan uitgevoerd worden met de resterende middelen. Indien niet, dan wordt bekeken of er bespaard kan worden in andere projecten en indien dit ook niet voldoende mogelijk blijkt, wordt dit laagst gerangschikte project niet beloond met een prijs. Dit zowel in de categorie ‘klimaatmitigatieprojecten’ als ‘Brugse voedselstrategie Bruggesmaakt’.

 

 

Deel deze pagina